Work

Bami shpk company in the continuation of its expansion, wants to hire:

Ing.Ndertimi

Kandidati duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

– Te kete mbaruar studimet e larta ne Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit, dega Ndertim.
– Te kete eksperience pune te pakten 5 vite.
– Te perdore mire programet inxhinierike, AutoCad, SketchUp dhe paketen Microsoft Office.
– Të ketë njohuri shumë të mira rreth dokumentacioneve teknike që aplikohen për kompanitë e ndërtimit.
– Te realizoje dhe te mbaje pergjegjesi per te gjitha punet qe i caktohen.

* Documents that you will need:
CV me foto , Diplome e skanuar ,Letermotivimi , Referenca nese ka

apply now

Ing. Hidroteknik

Kandidati duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

– Te kete mbaruar Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit, profile Hidroteknik.

– Te kete experience pune mbi 5vjet ne zbatimin e projekteve ndertimore

( ujesjellsa dhe kanalizime, vepra te ndryshme hidrike )

Te jete i afte per te drejtuar punen, i komunikueshem dhe i mireorganizuar per te punuar ne grup. Te jete i disponueshem per te punuar ne projekte jashte qytetit te Tiranes. Te jete i pajisur me leje drejtimi te klasit B.

* Documents that you will need:
CV me foto , Diplome e skanuar ,Letermotivimi , Referenca nese ka

apply now

Ing. Topograf

Zyrat ndihmese ne Fushe – Kruje, Kameras

Kandidati duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

– Te kete mbaruar Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit, dega Gjeodezi.
– Te kete experience pune minimumi 5 vite.
– Te kryeje piketimet dhe matjet topografike te punimeve dhe t’ia dorezoje te dokumentuara Inxhinierit te zbatimit/ pergjegjesit te sektorit inxhinerik/menaxherit te projektit etj.
– Te jete i afte per te drejtuar punen, i komunikueshem dhe i mireorganizuar per te punuar ne grup.
– Te jete i disponueshem per te punuar ne projekte jashte qytetit te Tiranes.
– Te jete i pajisur me leje drejtimi te klasit B.

* Documents that you will need:
CV me foto , Diplome e skanuar ,Letermotivimi , Referenca nese ka

apply now

Application Form__T__Forma e Aplikimit

 

Verification